Konnen Jie mie fillicht wät uur ju littste Sproakinsel fon Europa fertälle?

Jie sunt näi ap ju seelterfräiske Sproake? Deer hääbe wie eenige Informationen:Tou'n Biespil dät Bouk: ,,Spurensuche im Saterland" ofkiekjet daach eenmoal in dät Guinessbouk fon do Rekorde. Oaber uk Zeitungen fon fääre wäch wieren näi ap uus littje Sproakinsel. Moor Wieten kriege Jie uk truch n'Besäik bie een fon uus seelterfräiske Heimatdichterinnen.

Weiter